Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE - STRAVOVANIE

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE - STRAVOVANIE

Vážení rodičia, 

v prílohách nájdete 

- pokyny k prihláseniu novoprijatých detí v MŠ na stravu, pre nový školský rok 2020/2021

- poplatky za stravu v MŠ v školskom roku 2020/2021

- odhlasovanie a prihlasovanie zo stravy

-zápisné lístky pre deti do 5 rokov a pre deti od 5 rokov

A v ozname nižšie pokyny o preplatku/nedoplatku za školský rok 2019/2020

 

O Z N A M Š K O L S K E J J E D Á L N E

Vážení rodičia,

Stav účtu v školskej jedálni si za Vaše dieťa po zadaní prihlasovacích údajov nájdete na stránke

www.eskoly.sk

Účtovný stav – stravník je zostatok zo stravného - poplatkov za stravnú jednotku

Účtovný stav – réžia je zostatok z poplatkov za réžijné mesačné náklady

Preplatky na stravnom aj réžii sa presúvajú do nasledujúceho školského roku do materskej školy

alebo do základnej školy.

Prihlasovacie údaje detí MŠ zostávajú rovnaké aj po prestupe do Základnej školy.

Pre vrátenie preplatku je potrebné vyplniť tlačivo – žiadosť o vrátenie preplatku / na stránke MŠ /,

a poslať na e-mail obedysj.zsmost@gmail.com

Poplatky pre nasledujúci školský rok musia byť uhradené v mesiaci august 2020

v období 01.08. - 15.08.2020 nasledovne :

Deti do 5 rokov – paušálny poplatok 34,00 € / 29,00 € sa zapíše na stravné a 5,00 € na réžiu /

Ak máte na stravnom a réžii akýkoľvek preplatok, viete si vypočítať, na aké obdobie je uhradené.

Deti od 5 rokov – poplatok na polrok - na účtovnom stave - stravník musí byť suma 55,00 €

/ 25,00 € doplatok do stravnej jednotky a 30,00 € je zábezpeka za neodhlásené obedy /

-na účtovnom stave – réžia musí byť suma 25,00 €

Poplatok na celý školský rok – na účtovnom stave - stravník suma 80,00 €

- na účtovnom stave – réžia suma 50,00 €

Zápisný lístok pre danú vekovú kategóriu je potrebné poslať do 15.08.2020 na e-mail

obedysj.zsmost@gmail.com

Poplatky za stravovanie platíte vždy v jednej sume spolu, vedúca ŠJ platbu rozdeľuje na stravné

a réžiu.

Všetky dôležité informácie si prečítajte na stránke MŠ v záložke – Stravovanie

Iveta Zinnbauerová

vedúca ŠJ