Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Poplatky

Poplatky

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ


Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Most pri Bratislave, mesačne na jedno dieťa je 20,- €.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa SK87 0200 0000 0038 9775 6753

Potvrdenie o uhradení je potrebné pravidelne predložiť

Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo na polrok (september-december: 80 EUR a januar-jun: 120 EUR)

V prípade platby prevodom prosím uveďte do poznámky Meno a Priezvisko dieťaťa a názov triedy ako variabilný symbol.

Predškoláci, ktorí dovŕšili 5 rokov pred 31.8 v aktuálnom školskom roku už poplatok za čiastočnú úhradu výdavkov neplatia.


Poplatok za stravu


Informácie o platbách za stravu nájdete v záložke ,,Stravovanie".


Dobrovoľný rodičovský príspevok


Výšku príspevku schvaľujú rodičia na rodičovskom združení vždy v septembri.